Algemene Voorwaarden van JAVOWEB.COM

Artikel 1 – algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. “JAVOWEB”: de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend aan de Pastoor Fabritiusstraat 50, 6585 XL Mook;

b. “klant”: iedere partij welke een overeenkomst aangaat met JAVOWEB ten aanzien van de in deze algemene voorwaarden genoemde diensten en producten;

c. “software-ontwikkeling”: het voor klanten bouwen van websites voor het internet, alsmede het verrichten van alle bijkomende activiteiten, alles in de ruimste zin des woords.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JAVOWEB goederen en /of diensten van welke aard ook aan klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Alle aanbiedingen van JAVOWEB zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JAVOWEB en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 – dienstverlening / verplichtingen JAVOWEB en verplichtingen klant

2.1 JAVOWEB verbindt zich tot het met zorg uitvoeren van de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten.

2.2 JAVOWEB ziet er op toe dat de aan haar verstrekte opdrachten en de door haar te verrichten diensten:

– voldoen aan de overeengekomen kwalificaties;

2.3 JAVOWEB ziet er op toe dat haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring.

2.4 Klant zal JAVOWEB steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens en informatie en voorts, indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden

van JAVOWEB noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.

2.5 Zonder toestemming van JAVOWEB is het klant verboden de door JAVOWEB verschafte gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden over te dragen.

2.6 De klant garandeert dat alle redelijke instructies van JAVOWEB met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en JAVOWEB in verband daarmee van alle assistentie voorziet waarom JAVOWEB redelijkerwijs verzoekt.

2.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is JAVOWEB niet gehouden tot de terbeschikkingstelling van de voor het gebruik, onderhoud en beheer van de website benodigde hulpprogrammatuur en/of een zogeheten ‘content managementsysteem’ of andere bronbestanden.

2.8 Tenzij schriftelijk anders overeen-gekomen, zijn in de prestatie-verplichtingen van JAVOWEB niet begrepen het onderhoud en/of beheer van de website en het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van de website.

2.9 De persoonsgegevens van klant verstrekt aan JAVOWEB worden zorgvuldig door laatstgenoemde beheerd en strekken slechts tot gebruik binnen het kader van haar beheers- en administratieve taken. De persoonsgegevens worden nimmer aan derden kenbaar gemaakt, tenzij JAVOWEB daar toe wordt verplicht door de wet of op basis van een onderliggende rechterlijke uitspraak.

Artikel 3 – prijs / betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelastingen (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

3.2 JAVOWEB is bevoegd na schriftelijke berichtgeving aan klant en met inachtneming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven voor door haar geleverde producten en periodieke diensten te verhogen. Prijsverlagingen worden onmiddellijk doorgevoerd.

3.3 Klant is verplicht betalingen voor hosting bij vooruitbetaling per jaar of bij nader vast te stellen termijn te voldoen.

3.4 JAVOWEB kan bedingen dat een gedeelte van de vergoeding voor software-ontwikkeling voor aanvang van haar werkzaamheden en / of tussentijds door klant wordt voldaan.

3.5 Alle facturen zullen door klant worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke betalingscondities is klant verplicht binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door JAVOWEB is ontvangen.

3.6 Indien klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal klant zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval klant naast het alsdan verschuldigde totale

bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend en gemaakt door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Bij ingebreke

blijven en/ of overdragen van de vorderingen aan derden heeft JAVOWEB het recht de website/software en email-account(s) af te sluiten en lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren tot de vorderingen zijn voldaan.

Artikel 4 – meerwerk / wijziging

4.1 Indien gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende de looptijd van een periodieke overeenkomst tussen JAVOWEB en klant van de zijde van laatstgenoemde aanvullende leveringen dan wel aanpassingen worden gewenst, waardoor de prestatie(s) van JAVOWEB aantoonbaar worden verzwaard, dan is sprake van meerwerk dat voor vergoeding naar het gebruikelijke tarief dat door JAVOWEB wordt gehanteerd in aanmerking komt. JAVOWEB is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat voor de aanvullende leveringen dan wel aanpassingen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.2 Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht en / of de continuïteit van de dienstverlening, en / of de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en JAVOWEB, kan / kunnen worden beïnvloed.

4.3 Voor zover voor hosting een periodiek vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal JAVOWEB klant tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 5 – tussentijdse beëindiging

5.1 Indien de klant enige verplichting uit een overeenkomst met JAVOWEB niet nakomt, met name zijn verplichting tot stipte betaling, zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 4 en in situaties als omschreven in artikel 12, is JAVOWEB gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

5.2 Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen klant en JAVOWEB gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, alsmede in het geval dat klant en / of diens medewerkers illegale teksten en / of afbeeldingen op de internet-site plaatsen.

5.3 Klant heeft het recht de overeenkomst met JAVOWEB tussentijds te beëindigen indien JAVOWEB niet voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst met klant of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, doch niet eerder dan nadat klant JAVOWEB schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en JAVOWEB

binnen die periode niet alsnog voldoet aan haar verplichtingen.

Artikel 6 – aansprakelijkheid

6.1 JAVOWEB is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van JAVOWEB en /of haar werknemers doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

6.2 Indien de betreffende overeenkomst hosting betreft en de looptijd bedraagt meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor 1 jaar.

6.3 Aansprakelijkheid van JAVOWEB voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.4 Aansprakelijkheid van JAVOWEB voor schade aan derden is uitgesloten.

6.5 Indien in het geval van hosting een internet-site tengevolge van een forse tijdelijke of plotselinge toename in het dataverkeer, stroomstoring, vernieling, beschadiging en enige andere oorzaak buiten de invloedsfeer van JAVOWEB, alsmede in het geval van (regulier) onderhoud uitvalt of anderszins wordt gestoord, vormt dit geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van

JAVOWEB en leidt dit derhalve niet tot aansprakelijkheid voor de schade die de klant daardoor eventueel leidt.

6.6 De aansprakelijkheid van JAVOWEB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant JAVOWEB onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en JAVOWEB ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft

schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat JAVOWEB in staat is adequaat te reageren.

6.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij JAVOWEB meldt.

6.8 JAVOWEB is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van de website, webcontent of informatie bij een technische storing en/ of onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 7 – overmacht

7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van JAVOWEB.

7.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8- toepasselijk recht en geschillen

8.1 De overeenkomsten tussen JAVOWEB en klant worden beheerst door Nederlands recht.

8.2 De geschillen welke tussen JAVOWEB en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door JAVOWEB met klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar JAVOWEB is gevestigd.

Artikel 12 – vrijwaring door klant

Klant vrijwaart JAVOWEB voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van JAVOWEB jegens klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg van:

– ondeskundig gebruik/foutieve installatie van – en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie en / of afbeeldingen op een internet-site door de klant, medewerkers van de klant en / of derden;

– het zonder toestemming van klant of JAVOWEB inbreken in en / of toegang verschaffen tot -computerprogramma’s/internetsites door derden (hacken);

– het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.

SOFTWARE-ONTWIKKELING

De in dit hoofdstuk “software-ontwikkeling” vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk “hosting” van toepassing indien JAVOWEB in opdracht van klant computerprogrammatuur ontwikkelt en/ of websites bouwt.

Artikel 13 – ontwikkeling van software

13.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke software ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. JAVOWEB zal de software-ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van

de door de klant verstrekte gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor klant instaat.

13.2 JAVOWEB is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 14 – aflevering, installatie en acceptatie

14.1 JAVOWEB zal de te ontwikkelen software aan klant conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door JAVOWEB uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.

14.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een door JAVOWEB uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie.

14.3 De software zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

– indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door JAVOWEB uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen: na voltooiing van de installatie, dan wel

– indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel

– indien JAVOWEB vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 5 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 6 aan acceptatie niet in de weg staan.

In afwijking van het voorgaande zal de software, indien klant daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

14.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de software fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de klant JAVOWEB hierover zo spoedig mogelijk gedetailleerd, schriftelijk, informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de software zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

14.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de software andere fouten dan bedoeld in lid 4 bevat, dan zal de klant JAVOWEB hierover tijdig, uiterlijk op de laatste dag van de testperiode schriftelijk in de vorm van een gedetailleerd testrapport informeren. JAVOWEB zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij JAVOWEB gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of

probleemvermijdende restricties in de software aan te brengen.

14.6 Acceptatie van de software mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de software redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichtingvan de JAVOWEB om deze kleine fouten te herstellen.

14.7 Indien de software in fasen en / of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet acceptatie van een bepaalde fase en / of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en / of een ander onderdeel onverlet.

Artikel 15 – intellectuele eigendom

15.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die JAVOWEB bij de uitvoering van software-ontwikkeling gebruikt of zelf ontwikkelt, daaronder begrepen software, adviezen en werkwijzen, berusten uitsluitend bij JAVOWEB (of diens licentiegevers). Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

15.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JAVOWEB is het klant niet toegestaan de rechten van intellectuele eigendom van JAVOWEB of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

15.3 De rechten van intellectuele eigendom welke JAVOWEB in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

15.4 Het is JAVOWEB toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software. Indien JAVOWEB door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat klant niet in staat is een reservekopie van de software te maken, zal JAVOWEB op verzoek van klant een reservekopie aan klant ter beschikking stellen.

Artikel 16 – annulering

Indien klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan JAVOWEB alle met het oog op de uitvoering van bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van JAVOWEB op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

SPAM

Artikel 17 – spam

Het is klant verboden om spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van JAVOWEB. Dit geldt tevens indien deze handelingen worden verricht bij een andere provider maar de bedoelde website wordt gehost bij JAVOWEB. Alle financiële schade

en aansprakelijkheid die JAVOWEB ondervindt door het versturen van spam door klant zullen op klant worden verhaald.